Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości

Działania Funduszu zostały skierowane do osób pokrzywdzonych i świadków. Jego celem jest przeciwdziałanie przestępczości, a także pomoc postpenitencjarna. Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Podstawą prawną Funduszu jest art. 43 ustawy Kodeks Karny Wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r. (DZ. U. 2018 poz. 652 ze zm.), a szczegółowe zasady, na podstawie których udzielana jest pomoc i dotacje, określono rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r., w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. 2017, poz. 1760).

Fundusz przekazuje środki na zadania dotyczące min.:

  1. pomocy osobom pokrzywdzonym, a także jej najbliższym (pomoc medyczna, psychologiczna, prawna, materialna);
  2. pomocy postpenitencjarnej pozbawionym wolności, a także zwalnianym po odbyciu kary i ich najbliższym dla skutecznej readaptacji skazanych;
  3. wsparcia i rozwoju systemu pomocy, skierowanego do osób pokrzywdzonych, świadków, a także pomocy postpenitencjarnej;
  4. przedsięwzięć edukacyjnych oraz informacyjnych, dotyczących w szczególności przyczyn, uwarunkowań i zapobiegania przestępczości;
  5. organizowania i prowadzenia kształcenia, studiów podyplomowych, a także kursów doszkalających;
  6. badań naukowych, prac rozwojowych, współpracy instytucji w zakresie sytuacji oraz potrzeb pokrzywdzonych przestępstwem, świadków, skazanych, a także przyczyn i uwarunkowań przestępczości i sposobów jej zapobiegania;
  7. promowania systemu pomocy osobom pokrzywdzonym i świadkom oraz pomocy postpenitencjarnej;
  8. upowszechniania wiedzy dotyczącej praw pokrzywdzonych, metod rozwiązywania konfliktów, mediacji w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych;
  9. wspierania rodzin dysfunkcyjnych (profilaktyka, terapia uzależnień, współuzależnieni, rozwiązywanie konfliktów w rodzinie).

Więcej informacji znajdują się na stronie Funduszu: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/ a także w opublikowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Programie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym na lata 2019-2021: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/konkursy/pomoc-pokrzywdzonym/download,15307,0.html