Seminarium

Praktyka decydowania politycznego

– Warszawa, 28 listopada 2020 r.

Seminarium było poświęcone analizie praktyki decydowania politycznego. Przedmiotem dyskusji, którą animował cykl wystąpień moderatora Jana Kowalczyka, były głównie aspekty praktyki decydowania politycznego. Niemniej sporo rozważań, również w czasie dyskusji, poświęcono problemem teoretycznym. Pośród tych ostatnich skoncentrowano się na aksjologii decydowania politycznego, analizie tzw. sytuacji decyzyjnej, konceptualizacji pola decyzyjnego. Zajęto się również osobliwym przypadkiem tzw. niedecyzji jako specyficznej decyzji politycznej, w której brak decyzji jest w istocie rodzajem decyzji. Następnie szczegółowej diagnozie poddano konkretne, modelowe przypadki praktyki podejmowania decyzji politycznych. Przedmiotem dyskusji były zarówno przykłady z polityki krajowej, jak również doświadczenia innych państw. Szczególnie te ostatnie (np. francuskie, niemieckie czy brytyjskie) służyły za przykłady pokazywania zarówno trafnych decyzji, jak również decyzji wadliwych, albo takich, które np. były trafione z punktu widzenia interesów prawnych czy ekonomicznych, ale wywoływały negatywne konsekwencje polityczne. Przy omówieniu kwestii decydowania politycznego położono również akcent na potrzebę zróżnicowania tych decyzji w horyzoncie czasowym, wskazując perspektywę krótko-, średnio- i długookresową. Jednodniowe seminarium przeprowadzone w Centrum Edukacji Prawnej i Obywatelskiej w Warszawie miało z założenia charakter interdyscyplinarnej dyskusji, w czasie której brane były pod uwagę kwestie stricte prawne, jak i ekonomiczne, polityczne czy socjologiczne (które są istotne z punktu widzenia oceny podjętych decyzji i ich skutków społecznych). W czasie dyskusji wskazano również zagadnienie tzw. zaplecza eksperckiego decyzji politycznych oraz szerszej, roli doradców i ekspertów w procesie podejmowania decyzji politycznych. Zwrócono również uwagę na otoczenie medialne decydowania politycznego i na to, że media pełnią tutaj podwójną rolę. Raz dostarczają informacji nt. podjętej decyzji i jej skutków. Dwa kreują sytuacje decyzyjną poprzez model narracji wokół problemu, który wymaga podjęcia określonej decyzji politycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Opublikuj komentarz