Efektywne prawo w efektywnym państwie

„Efektywne prawo w efektywnym państwie. Uwarunkowania lokalne w kontekście globalnym, wobec wyzwań XXI w. w walce z przestępczością”, to projekt Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Jego zadaniem jest budowa systemu wsparcia informacyjno- edukacyjnego, a także analityczno-badawczego. Wyniki skierowane są do odbiorców zorientowanych na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, pomoc pokrzywdzonym i pomoc postpenitencjarną. Należą do nich min. instytucje publiczne czy organizacje pozarządowe.

Informacje dot. projektu

Fundacji Instytut Prawa Ustrojowego powierzono realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020 – 2023.

Działanie realizowane jest w ramach Programu Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości na lata 2019 – 2023, zatwierdzonego w dniu 09 stycznia 2019 r.

Na podstawie powyższego realizujemy projekt naukowo-badawczy pt. Efektywne prawo w efektywnym państwie. Uwarunkowania lokalne w kontekście globalnym, wobec wyzwań XXI w. w walce z przestępczością.

Projekt ten łączy elementy naukowo-badawcze z informacyjnymi i edukacyjnymi. Jak przedstawiamy w diagnozie problemu, źródłem nieprzestrzegania prawa są nie tylko czynniki powiązane ściśle lub circa z osobą sprawcy, ale również mierna lub znikoma edukacja prawna i niesatysfakcjonujący stopień uświadamiania społeczeństwa, w zakresie wiedzy prawniczej, w tym dotyczącej przestępstw, ich źródeł, konsekwencji itp. Projekt ma charakter kreatywny, rozwojowy i innowacyjny. Zaplanowane działania pozwolą w sposób kompleksowy przeanalizować zjawisko przestępczości i wszystkie elementy z nim, mniej lub bardziej, powiązane. Naszym celem jest diagnoza istniejących oraz ujawniających się zagrożeń oraz poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w analizowanym przez nas obszarze. Jesteśmy nastawieni na badanie, rozwój, upowszechnianie i włączanie do praktyki konkretnych rozwiązań, służących rozstrzygnięciu problemów grup docelowych. Całość realizowanych przez nas zadań będzie służyła wzmocnieniu sieci pomocy ofiarom przestępstw, zapobieganiu przestępczości oraz pomocy postpenitencjarnej. Do osiągnięcia celu głównego przybliżają nas cele szczegółowe, będące komplementarną częścią realizacji zadania. Chcemy głównie organizować oraz przeprowadzać prelekcje, akcje i przedsięwzięcia informacyjne, które pozwolą na prezentację zebranej i usystematyzowanej wiedzy w sposób przystępny dla odbiorcy i zawierający jednocześnie walor edukacyjno-wychowawczy. Mocnym trzonem projektu będą analizy w tym ekspertyzy, opinie i prace rozwojowe, w ramach zadnia chcemy wydrukować i kolportować wydawnictwa, planujemy organizację seminariów i konferencji chcemy także realizować wiele innych przedsięwzięć, które będziemy prezentowali również na naszej stronie i w mediach społecznościowych. Celem zadania jest budowa systemu wsparcia informacyjno-edukacyjnego i analitycznobadawczego w szczególności dla odbiorców zadania, organizacji NGO i instytucji publicznych zorientowanych na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, pomoc pokrzywdzonym i pomoc postpenitencjarną. Cel będzie realizowany na terytorium RP do końca 2023 r. jednak trwałość rezultatu pozwoli nam na podejmowanie dalszych działań już po zakończeniu projektu.

„Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

Opis projektu

Źródłem nieprzestrzegania prawa są nie tylko czynniki powiązane ściśle lub circa z osobą sprawcy, ale również mierna lub znikoma edukacja prawna i niski stopień uświadamiania społeczeństwa. Ograniczoność wiedzy o prawie jest niepożądana z punktu widzenia jednostki, ale także całego społeczeństwa. Przekazywanie do wiadomości publicznej wiedzy prezentującej regulacje prawne jest trudnym zadaniem, w kontekście starań o zrozumiały przekaz, tak by obywatel bez wykształcenia prawnego, mógł zrobić z niej właściwy użytek.

W ramach zadania mieści się więc wiele aktywności oraz przedsięwzięć informacyjnych czy prelekcji, które pozwolą zaprezentować zebraną i wyeksponowaną wiedzę, w sposób przystępny odbiorcom, a także dostosowany do ich potrzeb. Planowane są także seminaria, briefingi i konferencje, które pozwolą na wymianę doświadczeń między przedstawicielami nauki, a innymi środowiskami zaangażowanymi w poruszaną przez nas tematykę.

Mamy pewność, że prezentowany jak dotąd opis rzeczywistości ustrojowej, który znajduje swoje przełożenie nie tylko w teorii, ale także praktyce, jest niewystarczający. Trzonem projektu są analizy (opinie, ekspertyzy i prace rozwojowe), opracowywane przez wybitnych przedstawicieli polskiej nauki prawnej i politologicznej. Będą one służyły jako materiał pomocniczy, który rzecz jasna związany jest z problemami występującymi w praktyce.

Planujemy druk i kolportaż wydawnictwa, którym będzie skrypt dla uczniów klas maturalnych, a także studentów kierunków nieprawniczych. Jako efekt pracy naukowej, sporządzimy raport końcowy dedykowany instytucjom publicznym czy organizacjom NGO, zawierający analizę oraz ewaluację działań i problemów prawnych, realizowanych w ramach projektu. Będą one dotyczyć edukacji prawnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przyczyny przestępczości, jej zapobieganie i prawa przysługujące osobom pokrzywdzonym.

Za cel naszego działania stawiamy poszukiwanie nowych, lepszych i efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów, które mieszczą się w analizowanym przez nas obszarze. Jesteśmy nastawieni na badanie, rozwój, a także włączanie do praktyki nowych, konkretnych rozwiązań, które będą służyły rozwiązaniu problemów grup docelowych.